top of page

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KEUKENCOAT – ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 77551516 gevestigd te Apeldoorn – nader te noemen Keukencoat

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Keukencoat: het bedrijf gevestigd op De Voorwaarts 514, 7321 BT te Apeldoorn, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als T&F Specialist onder nummer 77551516.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Keukencoat.

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Keukencoat en de Klant voor het vernieuwen van keukens of andere objecten met folie.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Keukencoat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 – Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Keukencoat zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 

3.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de offerte van Keukencoat schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard, dan wel mondeling akkoord heeft gegeven.

3.3. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de Diensten

4.1. Keukencoat zal de diensten naar beste vermogen en vakmanschap uitvoeren, overeenkomstig de gemaakte afspraken.

 

4.2. De Klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig aanleveren van accurate en volledige informatie die nodig is voor de uitvoering van de diensten.

4.3. Keukencoat is gerechtigd om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden, indien dit naar eigen inzicht noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – Betaling

5.1. De prijzen voor de diensten van Keukencoat zijn vermeld in de offerte en zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

 

5.2. Betaling dient te geschieden per pin of contant direct na uitvoering van de werkzaamheden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.3. Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is Keukencoat gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten die verband houden met de invordering van de vordering, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6 – Garantie

6.1 Keukencoat geeft een garantie van vijf jaar. Onder deze garantie valt:

 • het kosteloos herstellen/opnieuw aanbrengen van folie wanneer deze loslaat, verkleurd of breekt ;

 • het verwijderen van luchtbellen die ontstaan in het gewrapte oppervlak.

6.2. Geen garantie wordt gegeven wanneer:

 • schade ontstaat door eigen gebruik, bijvoorbeeld door:

  • objecten die zijn gevallen op of tegen het gewrapte oppervlak;

  • doordat hete voorwerpen op of tegen het gewrapte oppervlak zijn geplaatst;

  • het gebruik van scherpe voorwerpen op het gewrapte oppervlak waardoor krassen of scheuren zijn ontstaan;

  • schade veroorzaakt door blootstelling aan hitte of vocht.

6.3. Beperkte garantie geldt voor herstelwerkzaamheden aan panelen waarvan de oude fineerlaag loslaat en door Keukencoat moet worden hersteld; hierbij is er een beperkte garantie op het loslaten van de folie.

6.4. Om aanspraak te kunnen maken op garantieservice dient de klant het defect of de schade binnen een redelijke termijn te melden aan Keukencoat.

6.5. Keukencoat behoudt zich het recht voor om garantieclaims te beoordelen en te onderzoeken alvorens tot reparatie of vervanging over te gaan. Eventuele reparaties of vervangingen die onder de garantie vallen, worden uitsluitend uitgevoerd door Keukencoat.

6.6. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door normale slijtage, onjuist onderhoud, ongeschikte of agressieve reinigingsmiddelen of -methoden, of onzorgvuldig omgaan met het gewrapte oppervlak.

6.7. Eventuele wijzigingen of reparaties die zijn uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keukencoat kunnen de garantie ongeldig maken.

6.8. De garantieperiode gaat in op de datum van voltooiing van het wrappen van de keuken of ander object en de duur ervan bedraagt vijf jaar.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Keukencoat is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die rechtstreeks het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

7.2. Keukencoat is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, of andere gevolgen van welke aard dan ook.

7.3. De aansprakelijkheid van Keukencoat is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Keukencoat wordt uitbetaald, dan wel, indien geen uitkering plaatsvindt, tot het factuurbedrag van de betreffende diensten.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Keukencoat is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Keukencoat onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij dwingendrechtelijke regels een andere rechtbank voorschrijven.

Artikel 10 – Slotbepaling

10.1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 november 2023 en vervangen alle voorgaande versies.

10.2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zullen Keukencoat en de Klant in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling overeen te komen.

Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u gebruik maakt van de diensten van Keukencoat. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@keukencoat.nl of bellen naar +31616321891.

bottom of page